Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van de Stad Brussel
Antwerpselaan 26
1000 Brussel
0459.282.132

Laatste update: 13 augustus 2021

CHARTER AVG – PERSOONSGEGEVENS

Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van de Stad Brussel (PWA Brussel), met maatschappelijke zetel aan de Antwerpselaan 26 te 1000 Brussel, en ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0459.282.132 in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, schenkt bijzondere aandacht aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verbindt zich er bijgevolg toe de nodige voorzorgen te nemen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, openbaarmaking en onrechtmatig gebruik.

Dit charter heeft als doel u te informeren over de wijze waarop het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van de Stad Brussel de persoonsgegevens verwerkt, gebruikt en beschermt die u aan het Werkgelegenheidsagentschap dient over te maken wanneer u een beroep doet op zijn diensten.

Alle persoonsgegevens die het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van de Stad Brussel verzamelt, worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van de Stad Brussel behoudt zich het recht voor om dit charter op elk moment te wijzigen, met name om te voldoen aan wetgevende of technologische ontwikkelingen. De datum van bijwerking zal steeds bovenaan in dit charter worden vermeld.

La présente Charte a pour but de vous informer de la manière dont l’Agence locale pour l’Emploi de la Ville de Bruxelles traite, utilise et protège les données à caractère personnel que vous êtes amené à lui transmettre lorsque vous faites appel à ses services.

Toute donnée à caractère personnel collectée par l’Agence locale pour l’Emploi de la Ville de Bruxelles sera transférée, stockée et traitée dans le respect de la Loi du 30 juillet 2018, relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, et du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

L’Agence locale pour l’Emploi de la Ville de Bruxelles se réserve le droit de modifier à tout moment la présente Charte, notamment en vue de se conformer à toute évolution législative ou technologique. La date de mise à jour sera toujours indiquée en tête de la présente Charte.

1. Welke persoonsgegevens worden verzameld?

In het kader van de activiteiten die het maatschappelijke doel vormen, verzamelt het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van de Stad Brussel informatie over u, zoals uw naam, voornaam, adres, telefoon-, fax- of gsm-nummer, e-mailadres, btw-nummer enz. Deze informatie wordt uitsluitend verzameld in het kader van het belangeloze doel om de opdrachten in verband met het maatschappelijke doel correct uit te voeren en te kunnen voldoen aan boekhoudkundige en facturatieverplichtingen.

U verbindt zich ertoe dat de gegevens die u meedeelt aan het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van de Stad Brussel, correct en echt zijn. Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van de Stad Brussel wijst alle aansprakelijkheid af in geval van schade veroorzaakt door het meedelen van foute, onvolledige of frauduleuze informatie.

Niet-persoonsgebonden gegevens, die niet rechtstreeks of onrechtstreeks in verband kunnen worden gebracht met een bepaalde persoon, worden geacht buiten het toepassingsgebied van dit charter te vallen.

2. Doel van de verwerking van uw gegevens

Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van de Stad Brussel gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • Contractuele inschrijving als PWA-werker en gebruiker van de PWA-diensten en dienstencheques,
 • Uitvoering van PWA- en dienstenchequeprestaties,
 • Meedelen van informatie met betrekking tot de contractuele inschrijving en de uitvoering van prestaties,
 • Facturatie en inning van betalingen van verkopen en prestaties,
 • Boekhouding,
 • Antwoorden op vragen en aanvragen die u hebt ingediend,
 • Tevredenheidsenquêtes en informatie via mailings, fysiek of virtueel, met betrekking tot de diensten van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van de Stad Brussel,
 • Melding in geval van schending of gegevenslek van uw persoonsgegevens indien dit lek een hoog risico kan inhouden voor uw rechten en vrijheden,
 • Verzending van nieuwe versies van dit charter bij elke bijwerking.

3. Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van de Stad Brussel bewaart uw persoonsgegevens enkel gedurende de termijn die redelijkerwijs noodzakelijk is voor de nagestreefde doelen en in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten.

Facturen en boekhoudkundige gegevens worden 10 jaar bewaard.

Bij het verstrijken van de bewaartermijn stelt het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van de Stad Brussel alles in het werk om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens onbeschikbaar werden gemaakt.

4. Wat zijn uw rechten?

Door middel van een schriftelijke aanvraag via het hieronder vermelde e-mailadres of postadres, en mits bewijs van uw identiteit (door toevoeging van een kopie van uw identiteitskaart/paspoort), kent de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG met betrekking tot uw persoonsgegevens u de volgende rechten toe:

 • Recht op inzage : het recht om te worden geïnformeerd en om de verwerkte persoonsgegevens in te kijken.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te kijken.
De gegevens die het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van de Stad Brussel over u heeft verzameld, worden u elektronisch of op papier meegedeeld, via het e-mail-/postadres dat u in uw aanvraag hebt meegedeeld.

 • Recht op verbetering : het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen of bij te werken als ze onjuist of onvolledig zijn.

U kunt op elk moment aan het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van de Stad Brussel vragen om uw persoonsgegevens aan te vullen of te wijzigen wanneer u vaststelt dat ze onvolledig, onjuist of verouderd zijn

 • Recht op gegevenswissing : het recht om te vragen om uw persoonsgegevens definitief te verwijderen.

U hebt het recht om het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van de Stad Brussel te vragen om uw persoonsgegevens zo snel mogelijk te wissen, met name wanneer:
– de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze werden
verzameld of verwerkt,
– u uw toestemming intrekt waarop de gegevensverwerking is gebaseerd, ,
– uw gegevens onrechtmatig werden verwerkt door het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van de Stad
Brussel,
– uw gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting waarin wordt voorzien door het Belgische recht of door het recht van de Europese Unie.

 • Recht op beperking : het recht om te vragen om tijdelijk of definitief de verwerking van al uw persoonsgegevens of een deel ervan stop te zetten.

U hebt het recht om het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van de Stad Brussel te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, met name wanneer:
– u de juistheid van uw gegevens betwist (deze beperking is effectief gedurende een periode die
het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van de Stad Brussel in staat stelt de juistheid van uw gegevens na te gaan),
– de verwerking ervan onrechtmatig is en u zich verzet tegen de verwijdering ervan en in de plaats een beperkt
gebruik eist,
– het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van de Stad Brussel uw gegevens niet meer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar u ze zelf wel nodig hebt voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een rechtsvordering.

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid : het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te vragen in elektronisch formaat en het recht om deze persoonsgegevens over te dragen voor gebruik door een derde.

U hebt het recht om de gegevens die u aan het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van de Stad Brussel hebt verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te verkrijgen, en u hebt het recht om deze gegevens door te zenden (of te vragen om ze door te zenden) aan een andere verwerkingsverantwoordelijke dan het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van de Stad Brussel, alleen indien aan deze voorwaarden gelijktijdig is voldaan:
– de verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van toestemming of de uitvoering van een overeenkomst,
– de verwerking gebeurt met behulp van geautomatiseerde processen (dus geen papieren documenten).
A contrario kan dit recht niet worden ingeroepen wanneer de gegevensverwerking berust op de wet, een taak van algemeen belang of het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • Recht van bezwaar : het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om gerechtvaardigde persoonlijke redenen of voor prospectiedoeleinden.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het feit dat het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van de Stad Brussel uw persoonsgegevens verwerkt, maar de uitoefening van dat recht van bezwaar is enkel mogelijk wanneer het steunt op gerechtvaardigde gronden.
U hebt evenwel het recht om zonder motivering bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden.

E-mailadres : info@alepwabru.be

Postadres : Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van de Stad Brussel Antwerpselaan 26, 1000 Brussel

Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van de Stad Brussel verbindt zich ertoe om binnen een redelijke termijn te antwoorden op vragen met betrekking tot de uitoefening van de bovenvermelde rechten. Deze termijn mag niet langer zijn dan een (1) maand te rekenen vanaf de ontvangst van uw aanvraag, tenzij het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van de Stad Brussel beslist om zijn recht uit te oefenen om deze termijn te verlengen tot maximaal twee (2) maanden.

5. Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd/beveiligd?

Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van de Stad Brussel past alle gepaste technische en organisatorische maatregelen toe om de verzamelde gegevens en hun verwerking te beveiligen, rekening houdend met de aard van de te beschermen gegevens en het risico dat verbonden is aan de verwerking ervan. De ingevoerde beschermings-/beveiligingsmaatregelen houden rekening met de stand van de kennis, de uitvoeringskosten en de aard, de reikwijdte, de context en de doeleinden van de gegevensverwerking, alsook met de risico’s voor uw rechten en vrijheden.

In geval van schending of gegevenslek van uw persoonsgegevens verbindt het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van de Stad Brussel zich ertoe om u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen, indien dit lek een hoog risico kan inhouden voor uw rechten en vrijheden.

6. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van de Stad Brussel verbindt zich ertoe om geen persoonsgegevens door te geven buiten de Europese Unie, uitgezonderd eventueel naar de landen die het voorwerp zijn van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, voor zover dit adequaatheidsbesluit niet wordt vernietigd. Op de datum van bijwerking van dit charter zijn dat de volgende landen: Andorra, Argentinië, Canada, de Faeröereilanden, Guernesey, Israël, het eiland Man, Japan, Jersey, Nieuw-Zeeland, Zwitserland en Uruguay.

De verzamelde gegevens worden niet doorgegeven aan een derde zonder uw voorafgaande toestemming, behalve indien dat noodzakelijk is om op uw verzoeken te antwoorden, of indien het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van de Stad Brussel wettelijk verplicht is dat te doen.

In ieder geval, indien dat noodzakelijk is om op uw verzoeken te antwoorden, en indien er persoonsgegevens op het spel staan, kiest het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van de Stad Brussel als leveranciers of onderaannemers steeds voor Europese bedrijven of voor bedrijven die gevestigd zijn in een van de landen die het voorwerp zijn van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, en waarvan het beleid voor de bescherming van persoonsgegevens overeenstemt met de AVG.

7. Informatiemodaliteiten

Al uw vragen, verzoeken of kennisgevingen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens dienen te worden gericht aan het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van de Stad Brussel, op het adres van de maatschappelijke zetel, met name: Antwerpselaan 26 te 1000 Brussel.

U hebt eveneens het recht om bijkomende informatie te vragen of een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. De contactgegevens van de Gegevensbeschermingsautoriteit zijn:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Op dit charter is het Belgische recht van toepassing.

Geschillen met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van dit charter vallen onder het Belgische recht en enkel de afdelingen van de rechtbanken of het vredegerecht in het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van de Stad Brussel zijn bevoegd.